Let's work together for our city
_E4I7618_HR.jpg

Kev Sib Tham Hauv Zej Zog

Mayor-Elect Frey xav hnov ntawm nej thiab tau pom hais tias muaj peb yam tseem ceeb rau peb lub nroog nws xav tham txog: vaj tsev pheej yig, kev sib raug zoo nrog tub ceev xwm, thiab kev coj noj coj ua rau tag nrho cov pej xeem. 

Caw txhua tus tuaj los koom qhov kev sib tham txog cov tswv yim neb muaj rau peb lub nroog Minneapolis. Qhov no yog rau txhua tus nyob hauv Minneapolis thiab yog ib qho zoo uas yuav pab peb sib koom tes.

December 21, 6:00 - 8:00 p.m.
Urban Research & Outreach-Engagement Center, 2001 Plymouth Ave N

December 29, 8:30 - 11:00 a.m.
Horn Towers, 3110 Blaisdell Ave S.

Thaum nej tuaj txog peb yuav muaj khom txom ncauj, cov neeg saib menyuam, thiab cov neeg ua yuav txhais lus rau nej. Yog tias nej muaj lus nug, qhia rau peb paub ntawm transition@jacobfrey.org.

Ntawv Nthuav Qhia:

 

Yog nej xav los nej xa thaus tswv yim tuaj tau hauv internet ntawm qhov link ntawm no:

Npe
Npe